PictureTopic
โครงการ English Skills in the 21st Century Development Program 29 ก.ย.63
งานวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563 22 ก.ย.63
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 20 ส.ค.63
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.63
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ก.ค.63
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 16 ก.ค.63
อบรมสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัย 10-11 ก.ค.63
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 29-30มิ.ย.,1 ก.ค.63
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 4-5 มิ.ย. 63
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 63
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 7 ก.พ. 63
โครงการต้านภัยยาเสพติด 1-2 ก.พ. 63
พิธีซ้อมรับและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 11 พ.ย. 62
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 11 พ.ย. 62
พิธีซ้อมย่อยรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 3 พ.ย. 62
อบรมสัมมนาการเขียนคำของบประมาณและการเขียนโครงการ 16 ก.ย. 62
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 14-15 ก.ย. 62
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย 12-13 ก.ย. 62
โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 10-11 ก.ย. 62
โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ 7-8 ก.ย. 62
โครงการอบรมสัมมนาทางด้านปรัชญา 21 ส.ค 62
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25,28 ก.ค 62
โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 17 ก.ค 62
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย 62
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2562 13-14 มิ.ย 62
โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562 13-14 มิ.ย 62
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 10 มิ.ย 62
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 31 มี.ค-9 เม.ย. 62
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 7 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 20 มี.ค. 62
สวดอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจ ผศ.ดร. บรรฑูร บุญสนอง 18-19 มี.ค. 62
กีฬาสัมพันธ์ สิรินธราชวิทยาลัยเกมส์ 15-17 มี.ค. 62
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 4 มี.ค. 62
โครงการต้านภัยยาเสพติด 27 ม.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายภาระงานเพิ่มเติม 14 ม.ค. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 8 ม.ค. 62
พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมเยียน มมร.มวก. ห้องเรียน ข 7 ม.ค. 62
 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo