พระครูวิภัชธรรมวิจิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
พระครูธรรมธรมะลิน
กิตฺติปาโล, ผศ.
อาจารย์
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ
อาจารย์/ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ(รก.)
พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ
อาจารย์
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร
ผอ.สำนักงานวิทยาเขต
/จนท.ทะเบียนและวัดผล /
หัวหน้าศูนย์ฯปราจีน
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
อาจารย์/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลี
อาจารย์
อ.สนิท วงปล้อมหิรัญ
อาจารย์
อ.ไชยยา เรืองดี
อาจารย์
sanitboon
อ.มนตรี รอดแก้ว
อาจารย์
อ.อาทิตย์ ชูชัย
อาจารย์
อ.นฤมล ชุ่มเจริญสุข
อาจารย์
narumol Montree Athit
อ.วรวุฒิ สุขสมบูรณ์
อาจารย์
ว่าที่ร้อยตรีกมลวิช ภาคย์สุภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางประทิน อุปนันท์
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
การศึกษา
 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo