prChokawat

พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นายอภิชัย พลายเนาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวสยุมพร ชีพไธสง
นักวิชาการพัสดุ
นายไชยยา เรืองดี
งานบริหารงานบุคคล
นางสาวกชกร กมลคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทวีวัฒน์ ทองเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวรัติกาล บุญยานันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
preecha59
somkiet59
นายปรีชา เรืองดาว
นักการภารโรง
นายสมเกียรติ แสงสว่าง
พนักงานขับรถ

 

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo