นักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรม คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จัดอบรมกิจกรรรมทางออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์หลังยุคโควิด- 19 ในวันที่ ๒๒ ธันวาคมที่ผ่านมา

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ฝึกสอนและจัดกิจกรรม

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ที่ไปฝึกสอน รร. วัดวงษ์สวรรค์ ทำกิจกรรมกับ รร. อย่างมีความสุข ต้อนรับปีใหม่ ปี 2565

กิจกรรมพัฒนาสถาบัน

นักศึกษา มมร.มวก. นำโดยพระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา จัดนำนักศึกษาทำกิจกรรมทุกวันพุธ หน้าวิทยาเขต