ระบบเสียงและหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษเน้นทางด้านสรีรสัทศาสตร์ฝึกออกเสียงสระพยัญชนะเสียงควบกล้ำเสียงสูงต่ำหนักเบาการถ่ายทอดเสียงเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์และศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทย

ความหมายและความสำคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ชีวิตการเรียน การทำงาน การเตรียมการสำหรับการมีครอบครัวที่มีความสุข หลักการบริหารครอบครัวภายใต้ สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข วินัยชาวบ้าน นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน การครองเรือนและการดำรงชีวิต


GE3002          ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                              3(3-0-6)

                               Fundamental English

                               ศึกษาคำศัพท์ วลี สำนวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้น โดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น และศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้ เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายด้านการฟัง-พูดได้อย่างถูกต้อง

                               This course looks at studying vocabularies, phrases, idioms and sentences used in daily life, Training a skill in listening, speaking, reading and writing by stressing on basic listening and speaking in a normal situation of communication with others and studying rules and regulations in using basic English as necessary as to be able to communicate in listening and speaking correctly.


          การสอนภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาไปใช้ในการสื่อความหมายได้ การสอนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่ง คือกิจกรรมในชั้นเรียน ทั้งนี้เพราะกิจกรรมในชั้นเรียนภาษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอย่างมีความหมาย จะส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาต่างประเทศเห็นพ้องกันว่ากิจกรรมเป็นหัวใจของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และได้กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรม

          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาช่วงวัย จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาของจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ใช้จิตวิทยาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          Study of psychological concepts and theories: psychology of human development, lifespan developmental psychology, fundamental psychology, learning psychology, educational psychology, guidance psychology, and counseling of various psychological branches; application of psychological theories to support the learners learning proficiency and recommendation to assist the learner with better quality of life

อธิบายจุดมุ่งหมาย