เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย


การประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

1 การใช้คอมพิวเตอร์
2 การใช้อินเทอร์เน็ต
3 การใช้โปรแกรมประมวลคำ
4.การใช้โปรแกรมนำเสนอ
5 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
6 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 


การประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาต้องมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
1.ผลการสอบจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
2.หลักสูตร ICDL Workforce Basics ไม่ต่ำกว่าระดับผ่าน ของสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล (ICDL) 
3.หลักสูตร Global Standard 5 ไม่ต่ำกว่าระดับผ่าน ของ IC3 Digital Literacy Certificateการจัดทำสื่อเพื่อการเรียนการสอน 
1.การใช้โปรแกรม Photoshop ออกแบบสือ

2.การจัดทำสื่อโดยใช้แอพ Capcut

3.การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ youtube ,  Elearning

การประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับพื้นฐานของนักศึกษา
ต้องมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์  ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน  จึงจะได้รับวุฒิบัตร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้งานเว็บบราวเซอร์โดยการ

 • เลือกใช้เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง
 • ปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ได้
 • ใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้

2) สืบค้นข้อมูล โดยการ

 • สืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องตามคำค้นที่กำหนด
 • สืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • จัดการข้อมูลที่สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

3) ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการ

 • สร้างอีเมล์โดยมีองค์ประกอบที่ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • ปรับแต่งอีเมล์ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการใช้งาน
 • จัดการอีเมล์ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • จัดการรายชื่อผู้ติดต่อบนอีเมล์ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน

4) ใช้งานปฏิทิน โดยการ

 • แสดงผลในทางปฏิทินได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สร้างตารางนัดหมายบนปฏิทินได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แบ่งปฏิทินให้ผู้อื่นใช้งานได้ถูกต้องตามสิทธิ์ที่กำหนด

5) ใช้งานสื่อสังคม โดยการ

 • เลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ถูกต้องตามประเภทของการติดต่อสื่อสาร
 • ใช้เครือข่ายสังคมได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
 • ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
 • ใช้โปรแกรมสื่อสารได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
 • กำหนดค่าเพื่อปรับแต่งโปรแกรมสื่อสารได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ใช้โปรแกรมการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

6) การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • ใช้งานการซื้อหรือขายสินค้าออนไลน์ได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
 • ใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
 • ใช้งานบริการออนไลน์ได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
 • ใช้งานออนไลน์ได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ โดยการ

 • ทำงานบนพื้นที่การทำงานแบบออนไลน์
 • ใช้งานพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แบ่งปันพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2) ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ โดยการ

 • แบ่งปันพื้นที่ข้อมูลออนไลน์ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แบ่งปันการใช้พื้นที่ข้อมูลออนไลน์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ โดยการ

 • เลือกใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอร่วมกันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

4) ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยการ

 • ใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้ฮาร์ดแวร์ได้ตามข้อกำหนด โดยการ

 • เลือกประเภทการใช้งานของฮาร์ดแวร์ และระบุองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์แสดงผลได้มาตรฐานตามมาตรฐานการเชื่อมต่อได้
 • แก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์ ตามคู่มือการใช้งานได้

2) ใช้งานระบบปฏิบัติการ โดยการ

 • ใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ การแสดงผลเดสก์ท็อป ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการได้
 • ใช้โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการตามคู่มือของระบบปฏิบัติการได้
 • แก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบัติการได้

3) จัดการข้อมูล โดยการ

 • สร้างแฟ้มข้อมูลได้
 • เคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูลได้
 • ใช้แฟ้มงานได้อย่างถูกต้อง
 • กำหนดค่าของแฟ้มข้อมูลได้

4) ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยการ

 • เลือกประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับระบบเครือข่ายได้
 • ใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลี่อนที่ได้
 • ปรับแต่งแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

5) ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยการ

 • ให้บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งได้
 • ใช้งานบริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งตามคู่มือใช้งานได้
 • แบ่งปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติ้งได้

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการงานนำเสนอ โดยการ

 • นำเสนองานถูกสร้างใหม่ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดการมุมมองในการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เลือกใช้เค้าโครงในการเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) ใช้งานข้อความบนสไลด์ โดยการ

 • จัดรูปแบบข้อความงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้เครื่องหมายบนข้อความบนงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

3) แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ โดยการ

 • แทรกวัตถุในงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) กำหนดการเคลื่อนไหว โดยการ

 • กำหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุบนงานนำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์ในงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) ตั้งค่างานนำเสนอ โดยการ

 • กำหนดสไลด์สำหรับการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ตั้งค่าการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้งานในขณะที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งเรียนรู้ : https://bit.ly/30DtqcX


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการตารางคำนวณ โดยการ

 • จัดการแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดเซลล์ แถว คอลัมน์ได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน โดยการ

 • ป้อนข้อมูลในแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กรองข้อมูลในแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เรียงลำดับข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

3) จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน โดยการ

 • จัดรูปแบบข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดรูปแบบแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) พิมพ์แผ่นงาน โดยการ

 • ตั้งค่าแผ่นงานเพื่อการพิมพ์ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงตัวอย่างแผ่นงานก่อนพิมพ์ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • สั่งพิมพ์แผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) ใช้สูตรฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ โดยการ

 • คำนวณข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามสูตรที่กำหนด
 • ใช้ฟังก์ชันข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามฟังก์ชันที่กำหนด

6) แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน โดยการ

 • แทรกวัตถุในแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุได้ตามคู่มือการใช้งาน

7) ป้องกันแผ่นงาน โดยการ

 • ป้องกันแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กำหนดแผ่นงานให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งเรียนรู้ : https://bit.ly/3tdB75Z


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการงานเอกสาร โดยการ

 • จัดการเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงมุมมองของเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ค้นหาข้อความบนเอกสาร และการแทนที่ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ยกเลิกการกระทำบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) จัดรูปแบบข้อความ โดยการ

 • ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดรูปแบบเอกสารด้วยสไตล์ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อในเอกสารได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3) จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร โดยการ

 • จัดรูปแบบย่อหน้าเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แบ่งส่วนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร โดยการ

 • แทรกวัตถุในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แทรกตารางในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งตารางได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) จัดรูปแบบเอกสาร โดยการ

 • กำหนดค่าหน้ากระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดรูปแบบหน้ากระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้
 • แทรกหัวหรือท้ายกระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

6) พิมพ์เอกสาร โดยการ

 • ตั้งค่าการพิมพ์ในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

7) ตรวจทานงานเอกสาร โดยการ

 • ตรวจสอบแก้ไขสะกดคำและไวยากรณ์ในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ตรวจสอบสถิติจำนวนคำในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จำกัดการแก้ไขเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งเรียนรู้ : https://bit.ly/3tiF5tV