ภาระงาน งานทะเบียนและวัดผล

 งานทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่ดังนี้

1.1  ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และออกบัตรนักศึกษา
1.2  ดำเนินการจัดทำและออกเอกสารสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและใบรับรอง
1.3  ดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลประวัติการศึกษา
1.4  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษาของนักศึกษา
1.5  ดำเนินการรวบรวม ติดตามตรวจสอบเอกสารผลการสอบรายวิชา และแจ้งการสอบ
1.6  ดำเนินการขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1.7  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย