ติดต่อ

ติดต่อ

แผนเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์บริการวิชาการ

ลำดับ
รายการราคาต่อหน่วย (บาท)
จำนวนงบประมาณ (บาท)

เหตุผลคำชี้แจง
1เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12แกนเสมือน (12Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า3.6 GHz จํานวน 1หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8MB-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า250GB จํานวน 1หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (IEEE 802.11ac) และ Bluetooth
--มีระบบปฏิบัติการWindow พร้อมใช้งาน
23,00034782,000เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เครื่องล้าสมัย เริ่มชำรุดบ่อยขึ้น และไม่สามารถรองรับอุปกรณ์และโปรแกรมใหม่ๆได้ เนื่องจากสเปคต่ำ หน่วยจำน้อย จึงขอคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ที่มีอายุการใช้งานเกิน 12 ปีดังนี้
-มมร.มวก. 008-001-0173-58(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0110-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0096-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0093-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0094-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0091-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0107-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0105-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0101-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0102-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0095-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0097-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0098-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0099-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0122-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0106-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0108-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0100-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0090-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0114-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0109-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0118-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0092-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0111-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0113-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0117-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0087-55(ห้องสมุด) พี่อุไร
-มมร.มวก. 008-001-0082-55(ห้องสมุด) พี่อุไร
-มมร.มวก. 008-001-0083-55(ห้องสมุด) พี่อุไร
-มมร.มวก. 008-001-0086-55(ห้องสมุด) พี่อุไร
-มมร.มวก. 008-001-0088-55(ห้องสมุด) พี่อุไร
-มมร.มวก. 008-001-0089-55(ห้องสมุด) พี่อุไร
-มมร.มวก. 008-001-0085-55(ห้องสมุด) พี่อุไร
-มมร.มวก. 008-001-0143-58(ห้องสมุด) พี่อุไร
2เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า8MB-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า8GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB จํานวน 1หน่วย-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12นิ้ว-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (IEEE 802.11ac) และBluetooth
-มีระบบปฏิบัติการWindow พร้อมใช้งาน
22,000 10220,000เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล ประกอบกับ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน ชำรุดบ่อย ประสิทธิภาพการทำงานต่ำและล้าสมัยไม่รองรับระบบปฏิบัติการใหม่และอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบใหม่ และมีอายุการใช้งานเกิน 14 ปี จึงขอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่เพื่อทดแทน จำนวน 10 ตัว
-มมร.มวก. 008-001-0071-53
-มมร.มวก. 008-001-0072-53
-มมร.มวก. 008-001-0073-53
-มมร.มวก. 008-001-0074-53
-มมร.มวก. 008-001-0075-53
-มมร.มวก. 008-001-0076-53
-มมร.มวก. 008-001-0077-53
-มมร.มวก. 008-001-0078-53
-มมร.มวก. 008-001-0079-53
-มมร.มวก. 008-001-0135-55
3อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด24ช่อง แบบที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่าLayer 2 ของOSI Model-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า24ช่อง-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง-รองรับMac Address ได้ไม่น้อยกว่า16,000 Mac Address-สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรมWeb Browser ได้
-พร้อมติดตั้งใช้งานได้
18,0008144,000เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับการเรียนการสอนแบบดิจิตอล ออนไลน์ จำเป็นต้องมีเครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด24ช่อง เพื่อใช้ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงทุกอาคาร
แต่ห้องเรียน ข ไม่มีเครื่องดังกล่าว จึงขอติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
และ วิทยาเขต จำนวน 4 เครื่อง (อาคารชัยกิตติศิลป์)
4อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
คุณลักษณะพื้นฐาน
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b,g, n,ac)ได้เป็นอย่างน้อย-สามารถทํางานที่คลื่นความถี่2.4 GHzและ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน-สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐานWPA , WPA2 และ WPA3ได้เป็นอย่างน้อย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง-สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3afหรือIEEE 802.3at (Power over Ethernet)-สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า3ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า3ช่องสัญญาณ (3x3MIMO) และสามารถทํางานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็นอย่างน้อย-รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) -สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPหรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
-พร้อมติดตั้งใช้งานได้
21,00013273,000เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับการเรียนการสอนแบบดิจิตอล ออนไลน์ และขยายห้องเรียน ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องมีประสิทธิภาพสูง จากปัญหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายอาคาร80พระพุทธชินวงศ์และอาคารชัยกิตติศิลป์ ชำรุดบ่อย ไม่เสถียรต่อการใช้งาน ทำการส่งซ่อมไม่คุ้มค่า เนื่องจากอุปกรณ์ตกรุ่น ขาดประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี จึงขอทดแทนเครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย และขอเพิ่มเติม ดังนี้
-มมร.มวก. 008-013-0001-59
-มมร.มวก. 008-013-0002-59
-มมร.มวก. 008-013-0003-59
-มมร.มวก. 008-013-0004-59
-มมร.มวก. 008-013-0005-59
-มมร.มวก. 008-013-0006-59
-มมร.มวก. 008-013-0007-59
-มมร.มวก. 008-013-0008-59
-มมร.มวก. 008-013-0009-59
-มมร.มวก. 008-013-0010-59
-มมร.มวก. 008-013-0011-59
-มมร.มวก. 008-013-0012-59
-มมร.มวก. 008-013-0013-59
5อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
คุณลักษณะพื้นฐาน
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b,g, n,ac)ได้เป็นอย่างน้อย-สามารถทํางานที่คลื่นความถี่2.4 GHzและ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน-สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐานWPA , WPA2 และ WPA3ได้เป็นอย่างน้อย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง-สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3afหรือIEEE 802.3at (Power over Ethernet)-สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า3ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า3ช่องสัญญาณ (3x3MIMO) และสามารถทํางานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็นอย่างน้อย-รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) -สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPหรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
-พร้อมติดตั้งใช้งานได้
21,00010210,000เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดิจิตัล ตามนโยบายส่วนกลาง ด้วยห้องเรียน ข. มีเครื่องอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเดิม ทั้งห้องเรียน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากห้องเรียนอยู่ห่างไกลเครื่องกระจายสัญญาณ สัญญาณส่งไปไม่ถึง จำนวน อีกว่า 20ห้อง ทำให้ประสบปัญหาในการเรียนการสอน เพราะสื่อในการเรียนรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สืบค้นคว้าข้อมูล ซึ่งจะนำไติดตั้งอาคารใหม่ จำนวน 6 เครื่อง อาคารเก่า 4 เครื่อง
6จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
คุณลักษณะ
1) ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
2) ทุกขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
3) ติดตั้งพร้อมใช้งาน
14,90018268,200ด้วยจอภาพแบบแขวน ชำรุดหลายจอเนื่องจาก เป็นแบบดึงด้วยมือ และมีอายุการใช้งานมากกว่า 17 ปี จึงขอจอภาพแบบไฟฟ้าเพื่อทดแทน เครื่องดังนี้
อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
003-005-0004-50 ห้อง 305,
003-005-0005-50 ห้อง 306,
003-005-0006-50 ห้อง 303,
ไม่มีเลขทะเบียน ห้อง 304,
003-005-0007-50 ห้อง 206,
ไม่มีจอ ห้อง 204,
003-005-0008-50 ห้อง 205,
003-005-0009-50 ห้อง 203,

อาคารชัยกิตติศิลป์
003-005-0025-53, ห้อง 3204
003-005-0026-53, ห้อง 3202
003-005-0027-53, ห้อง 3201
003-005-0028-53,
003-005-0029-53,
003-005-0030-53,
003-005-0031-53, ห้อง 3306
003-005-0032-53, ห้อง 3305
003-005-0033-53, ห้อง 3304
003-005-0034-53, ห้อง 3302
7เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี)
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
250,0001250,000ด้วยห้องประชาสัมพันธ์ ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับงานประชาสัมพันธ์ ทำสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และออกแบบป้ายรับสมัครนักศึกษา ตลอดจนงานบริการนักศึกษา อาจารย์ และอื่นๆ ขอโดย นาย อนวัช แสงสว่าง
8เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6แกนหลัก (6core) และ 12แกนเสมือน (12Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า4.2GHz จํานวน 1หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8MB-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า2GB หรือ2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า8GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า1 TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า250GBจํานวน1 หน่วย-มีDVD-RW หรือดีกว่าจํานวน1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้วจํานวน1 หน่วย
-มีระบบปฏิบัติการWindow พร้อมใช้งาน
22,000122,000ด้วยห้องประชาสัมพันธ์ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ทำสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และออกแบบป้ายรับสมัครนักศึกษา ขอโดย นาย อนวัช แสงสว่าง
9แม่แรงตะเฆ่
ขนาด 3 ตัน
1) เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่ มีด้ามคันโยกแบบมือถือ
2) ทุกขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่สามารถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ
15,000115,000ด้วยงานยานพาหนะ ปัจจุบัน รถยนต์ชำรุดบ่อย และวิทยาเขตไม่มีแม่แรงตะเฆ่ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ขอโดย นาย สมเกียรติ แสงสว่าง
10รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ คัน
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต
-1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพี้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2)เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
1,358,00011,358,000ด้วยงานยานพาหนะ ปัจจุบัน รถตู้ชำรุดบ่อย เนื่องจากอายุการใช้งานเกิน 14 ปี และเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการขับขี่ และการเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะเครื่องยนตร์สภาพทรุดโทรม ซึ่งการซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า
ขอโดย นาย สมเกียรติ แสงสว่าง
11เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12แกนเสมือน (12Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า3.6 GHz จํานวน 1หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8MB-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า250GB จํานวน 1หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (IEEE 802.11ac) และ Bluetooth
--มีระบบปฏิบัติการWindow พร้อมใช้งาน
23,0007161,000-รองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา และ เปิดหลักสูตร ระยะสั้น 5 หลักสูตร จำนวน 5 เครื่อง
-รองรับวารสารนิสิตวัง จำนวน 2 เครื่อง
ขอโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
12เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า8MB-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า8GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB จํานวน 1หน่วย-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12นิ้ว-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (IEEE 802.11ac) และBluetooth
-มีระบบปฏิบัติการWindow พร้อมใช้งาน
22,0005110,000รองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา และ เปิดหลักสูตร ระยะสั้น 5 หลักสูตร
ขอโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
13เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี)
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
250,0001250,000รองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา และ เปิดหลักสูตร ระยะสั้น 5 หลักสูตร
ขอโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
14สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่1 คุณลักษณะพื้นฐาน-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ(Auto Document Feeder)ได้ไม่น้อยกว่า30แผ่น-สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า600x600 dpi-มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาดA4 ได้ไม่น้อยกว่า23ppm-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาดA4-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง16,000464,000-รองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา และ เปิดหลักสูตร ระยะสั้น 5 หลักสูตร จำนวนรวม 2 เครื่อง
-วารสารนิสิตวัง จำนวน 1 เครื่อง
-ประจำห้องผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 1 เครื่อง
ขอโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
15เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิดNetwork แบบที่ 1 (20หน้า/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า600x600 dpi-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20หน้าต่อนาที (ppm)-มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า20หน้าต่อนาที (ppm)-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า256MB-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่องและสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายWi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
22เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า250แผ่น-สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได้
10,000110,000เพื่อรองรับงานวารสารนิสิตวัง
ขอโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
16เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า256 MB-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายWi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า250 แผ่น-สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได้15,000345,000-รองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา และ เปิดหลักสูตร ระยะสั้น 5 หลักสูตร
ขอโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
17เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภำพ
4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่่ำ (ANSI Lumens)
29,9005149,500-รองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา และ เปิดหลักสูตร ระยะสั้น 5 หลักสูตร
ขอโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
18เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12แกนเสมือน (12Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า3.6 GHz จํานวน 1หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8MB-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า250GB จํานวน 1หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (IEEE 802.11ac) และ Bluetooth
--มีระบบปฏิบัติการWindow พร้อมใช้งาน
23,00034782,000ด้วยประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับบุคลากร มีประสิทธิภาพต่ำ มีอายุการใช้งานเกิน 8-16 ปี และจำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการเรียนปกติ จึงขอเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนหมายเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
-มมร.มวก. 008-001-0103-55 (สาขาการปกครอง)
-มมร.มวก. 008-001-0124-55 (หัวหน้าฝ่ายการจัดการศึกษา)
-มมร.มวก. 008-001-0054-50 (ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0119-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0171-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0172-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0173-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0174-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0175-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0176-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0177-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0178-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0179-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0180-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0181-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0182-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0183-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0184-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0185-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0186-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0187-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0188-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0189-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0190-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0191-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0192-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0193-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0194-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0195-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0196-58(305)