ติดต่อ

ติดต่อ

ระบบแจ้งความประสงค์ขอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด(ห้อง ก-ข)


รายงานแจ้งความประสงค์ซื้อหนังสือ

Generated by wpDataTables

หมายเหตุ บุคลากรแจ้งความประสงค์ขอซื้อหนังสือ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567
กรณีแจ้งความประสงค์ล่าช้ากว่ากำหนด งานห้องสมุดจะเก็บข้อมูลไว้จัดซื้อในงบประมาณปีถัดไป