ติดต่อ

ติดต่อ

ภารกิจศูนย์บริการวิชาการ

          มีผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมายมีภารกิจในการให้การบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การวิจัย การเผยแผ่ผลงาน การอบรมสัมมนาและข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ
1.  งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้
1.1  ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ
1.2  ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ – ตอบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.3  ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในศูนย์บริการวิชาการ
1.4  กลั่นกรองและนำเสนอหนังสือ
1.5  ประสานงานกับงานสารบรรณสำนักงานวิทยาเขต
1.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.  งานฝึกอบรมและพัฒนา  มีหน้าที่ดังนี้
2.1  ดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรม ประชุมและสัมมนาของวิทยาเขต
2.2  จัดทำโครงการฝึกอบรม เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมรวมทั้งการประเมินผลของโครงการ
2.3  จัดหลักสูตรอบรมโครงการระยะสั้นเพื่อนำผลสู่การพัฒนาวิทยาเขต
2.4  จัดทำแผนพัฒนา/โครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.5  จัดทำคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  งานประชาสัมพันธ์  มีดังนี้
3.1  จัดทำนิทรรศการเผยแผ่ความรู้และกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย
3.2  จัดทำวารสารหรือจุลสาร เพื่อเผยแผ่กิจกรรมและเผยแผ่รายงานประจำปี
3.3  เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4  ติดตามข่าวสาร ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่าง ๆ นำมาเผยแผ่
3.5  แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ
3.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4 .  งานวิจัย/ข้อมูลสถิติ/สารสนเทศ มีหน้าที่ดังนี้
4.1  ประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยและศูนย์สารสนเทศในส่วนกลาง
4.2  เก็บรวบรวมประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่น นักศึกษา บุคลากร โปรแกรมการศึกษาและอาคารสถานที่
4.3  เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
4..4   จัดหาทุนอุดหนุนการวิจัย ในงบประมาณและนอกงบประมาณและนำเสนอโครงการวิจัย
4.5  วิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่และหน่วยงานใหม่
4.6  ดูแลเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ โปรแกรมการศึกษา อาคารและสถานที่ ฯลฯ
4.7  ดูแลเรื่องสถิติข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
4.8  ให้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.9  จัดทำสารสนเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
4.10 ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไป
4.11 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการของผู้บริการเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร  
4.12 หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.  งานห้องสมุด มีหน้าที่ดังนี้
5.1  วิเคราะห์หมวดหมู่และทำบัตรรายการ
5.2  ระวังรักษาหนังสือ สำรวจและตรวจสอบและทำบันทึกรายงาน
5.3  จัดหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ให้สะดวกแก่การใช้
5.4  บริการให้ยืม-รับคืนหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
5.5  บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการหนังสือจองและหนังสือสำรอง
5.6  บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการจัดทำรายชื่อหนังสือ
5.7  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6.  งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ มีหน้าที่ดังนี้
6.1  ควบคุมดูแลและให้บริการห้องโสตทัศน์ศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์
6.2  จัดเก็บบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน
6.3  ผลิตสื่อบริการนักศึกษา
6.4  เก็บภาพและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต ทั้งภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว
6.5  นิเทศการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ก่อนใช้งาน
6.6  บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
6.7  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. งานประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้
7.1  ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7.2 รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
7.3  จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล แยกเรื่องตามความจำเป็นเพื่อเป็นเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ เพื่อสะดวกในการทำรายงานประจำปี
7.4  จัดทำรายงานประจำปี  ส่งต้นสังกัดตามกำหนด
7.5  มีหน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย