ติดต่อ

ติดต่อ

แผนเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์บริการวิชาการ

ที่ รายการ ราคา/หน่วย (บาท) จำนวน (เครื่อง) งบประมาณ(บาท) เหตุผล/คำชี้แจง
ความจำเป็นโดยละเอียด
1เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สำหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีกลองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชอง
- สามารถใชงานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth
--มีระบบปฏิบัติการWindow พร้อมใช้งาน
24,000 15 360,000เนื่องด้วย คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อการเรียนการสอน ชำรุดบ่อย ประสิทธิภาพการทำงานต่ำและล้าสมัยไม่รองรับระบบปฏิบัติการใหม่และอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบใหม่ และมีอายุการใช้งานเกิน 13 ปี จึงขอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่เพื่อทดแทน จำนวน 10 เครื่อง ดังนี้
-มมร.มวก. 008-001-0071-53
-มมร.มวก. 008-001-0072-53
-มมร.มวก. 008-001-0073-53
-มมร.มวก. 008-001-0074-53
-มมร.มวก. 008-001-0075-53
-มมร.มวก. 008-001-0076-53
-มมร.มวก. 008-001-0077-53
-มมร.มวก. 008-001-0078-53
-มมร.มวก. 008-001-0079-53
-มมร.มวก. 008-001-0135-55
และขอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้การจัดทำสื่อ E-learning การประชุมออนไลน์ การสอนออนไลน์ และภารกิจอื่นๆ จำนวน 5 เครื่อง
2เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุ ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจำแยกจากหนวยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
24,000 20 480,000-เนื่องด้วยวิทยาเขตมีนโยบายในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิตัล ตามนโยบาย มมร.ส่วนกลาง ปัจจุบันพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ข มีประสิทธิภาพต่ำ และเครื่องทยอยชำรุดตามระยะเวลา ไม่สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนผ่านระบบ E-learning และระบบสื่อออนไลน์อื่นๆที่จัดทำขึ้นได้ และมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ดังนั้น จึงขอคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน จำนวน 20 เครื่อง ดังนี้
มมร.มวก.008-001-0207-60
มมร.มวก.008-001-0208-60
มมร.มวก.008-001-0209-60
มมร.มวก.008-001-0210-60
มมร.มวก.008-001-0211-60
มมร.มวก.008-001-0212-60
มมร.มวก.008-001-0213-60
มมร.มวก.008-001-0214-60
มมร.มวก.008-001-0215-60
มมร.มวก.008-001-0216-60
มมร.มวก.008-001-0217-60
มมร.มวก.008-001-0218-60
มมร.มวก.008-001-0219-60
มมร.มวก.008-001-0220-60
มมร.มวก.008-001-0221-60
มมร.มวก.008-001-0222-60
มมร.มวก.008-001-0223-60
มมร.มวก.008-001-0224-60
มมร.มวก.008-001-0225-60
มมร.มวก.008-001-0226-60
3อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อย
กว่า 3 ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
-พร้อมติดตั้ง
23,00015345,000เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันระบบดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ซึ่งวิทยาเขตจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องมีประสิทธิภาพสูง จากสภาพปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตของห้องเรียน ข จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายความเร็วต่ำและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง 2 อาคาร สภาพปัญหาอยู่ในระดับขั้นวิกฤติ ดังนั้นจึงขอเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 15 เครื่อง ให้เพียงพอกับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
4ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

คุณลักษณะพ้นืฐาน
- เป็นตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบดวยไฟฟา (Electro-galvanized steel sheet)
- มีชองเสียบไฟฟา จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชอง
- มีพัดลมสำหรับระบายความรอน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
18,000236,000ด้วยห้องคอมพิวเตอร์ 304 ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 30 เครื่อง และเป็นห้องควบคุมอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขต ปัจจุบันพบว่า ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆได้อีกต่อไป เนื่องจากมีอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวนมาก และห้องเรียน ข ก็มีสภาพเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงขอตู้เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายตามห้องดังกล่าว เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยของอุปกรณ์ และรองรับรับอุปกรณ์อื่นๆได้มากยิ่งขึ้น
จุดติดตั้ง
1.วิทยาเขต จำนวน 1 ตู้
2.ห้องเรียน ข. จำนวน 1 ตู้
5สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
17,000585,000ด้วยปัจจุบันนโยบายของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์ pdf เพื่อประหยัดกระดาษและเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ E-doc E-portfolio E-cheqa ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้น จึงขอเครื่องสแกนเนอร์เพื่อใช้สำหรับ
1.งานประกันคุณภาพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 เครื่อง
2.งานประกันคุณภาพและการสอน สำหรับห้องเรียน ข. จำนวน 1 เครื่อง
3.งานประกอบการสอน สำหรับ อาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้ง 3 คณะ จำนวน 3 เครื่อง
6อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณFirewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 3 Gbps
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 ชอง
- มีชองสำหรับรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชอง
- มีระบบตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land
Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เป็นตนได้
- สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและสงรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
240,0001240,000ด้วยห้องเรียน ข มีการบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร และในอนาคตมีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นเนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสอนโดยใช้สื่อ E Learning สำหรับอาจารย์ นักศึกษา แต่ระบบเครือข่ายไม่มีระบบป้องกันเครือข่าย สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูล สูญหาย โดนแฮ็ค หรือการโดนโจรกรรมทางด้านข้อมูล ดังนั้น จึงขออุปกรณ์เพื่อป้องกันเครือข่ายดังกล่าว
7จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว

คุณลักษณะ
1) ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
2) ทุกขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
3) ติดตั้งพร้อมใช้งาน
14,90018268,200ด้วยจอภาพแบบแขวน ชำรุดหลายจอเนื่องจาก เป็นแบบดึงด้วยมือ และมีอายุการใช้งานมากกว่า 17 ปี จึงขอจอภาพแบบไฟฟ้าเพื่อทดแทน เครื่องดังนี้
อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
003-005-0004-50 ห้อง 305,
003-005-0005-50 ห้อง 306,
003-005-0006-50 ห้อง 303,
ไม่มีเลขทะเบียน ห้อง 304,
003-005-0007-50 ห้อง 206,
ไม่มีจอ ห้อง 204,
003-005-0008-50 ห้อง 205,
003-005-0009-50 ห้อง 203,

อาคารชัยกิตติศิลป์
003-005-0025-53, ห้อง 3204
003-005-0026-53, ห้อง 3202
003-005-0027-53, ห้อง 3201
003-005-0028-53,
003-005-0029-53,
003-005-0030-53,
003-005-0031-53, ห้อง 3306
003-005-0032-53, ห้อง 3305
003-005-0033-53, ห้อง 3304
003-005-0034-53, ห้อง 3302
8เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดำ

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใชได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้


10,000 220,000ด้วยศูนย์บริการวิชาการ ไม่มีเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดำ สำหรับงานพระสอนศีลธรรม งานฝึกอบรมพัฒนา งานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าว