ติดต่อ

ติดต่อ

แผนเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์บริการวิชาการ

ที่ รายการ ราคา/หน่วย จำนวน งบประมาณ(บาท)
เหตุผล/คำชี้แจง
ความจำเป็นโดยละเอียด
1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
22,00015330,000เพื่อทดแทน จำนวน 10 เครื่อง
-มมร.มวก. 008-001-0071-53
-มมร.มวก. 008-001-0072-53
-มมร.มวก. 008-001-0073-53
-มมร.มวก. 008-001-0074-53
-มมร.มวก. 008-001-0075-53
-มมร.มวก. 008-001-0076-53
-มมร.มวก. 008-001-0077-53
-มมร.มวก. 008-001-0078-53
-มมร.มวก. 008-001-0079-53
-มมร.มวก. 008-001-0135-55
และขอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ การสอนออนไลน์ และภารกิจอื่นๆ จำนวน 5 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
23,000681,564,000เพื่อทดแทนหมายเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
-มมร.มวก. 008-001-0103-55 (สาขาการปกครอง)
-มมร.มวก. 008-001-0124-55 (หัวหน้าฝ่ายการจัดการฯ)
-มมร.มวก. 008-001-0054-50 (ผู้บริหารศูนย์ฯ)
-มมร.มวก. 008-001-0119-55(งานห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0171-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0172-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0173-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0174-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0175-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0176-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0177-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0178-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0179-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0180-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0181-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0182-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0183-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0184-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0185-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0186-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0187-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0188-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0189-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0190-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0191-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0192-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0193-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0194-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0195-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0196-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0197-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0198-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0199-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0200-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0173-58(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0110-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0096-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0093-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0094-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0091-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0107-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0105-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0101-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0102-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0095-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0097-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0098-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0099-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0122-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0106-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0108-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0100-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0090-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0114-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0109-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0118-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0092-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0111-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0113-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0117-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0087-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0082-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0083-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0086-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0088-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0089-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0085-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0143-58(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0140-58(ทะเบียน)

3เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
30,00012360,000ทดแทนเครื่องหมายเลขทะเบียนดังนี้ (10 เครื่อง)
-มมร.มวก. 008-001-0057-52 (พัสดุ)
-มมร.มวก. 008-001-0081-55(บัญชี)
-มมร.มวก. 008-001-0159-58(การเงิน)
-มมร.มวก. 008-001-0205-59(ห้องผู้ช่วย)
-มมร.มวก. 008-001-0158-58(ประกัน)
-มมร.มวก. 008-001-0142-58(ประกัน)
-มมร.มวก. 008-001-0201-59(วศ2)
-มมร.มวก. 008-001-0202-59(วศ2)
-มมร.มวก. 008-001-0203-59(วศ2)
-มมร.มวก. 008-001-0065-53(ทะเบียน)
และขอเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้..
งานกิจการนักศึกษา จำนวน 1 เครื่อง และ
งานวารสารของวิทยาเขต จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานดังกล่าว4ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3,800 88334,400เพื่อติดตั้งตามหมายเลขทะเบียน ตามรายการที่ 1-3
5ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย12,000 881,056,000เพื่อติดตั้งตามหมายเลขทะเบียน ตามรายการที่ 1-3
6อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3
ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
-พร้อมติดตั้ง
23,00015345,000ขอทดแทนเครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย ดังนี้
-มมร.มวก. 008-013-0001-59
-มมร.มวก. 008-013-0002-59
-มมร.มวก. 008-013-0003-59
-มมร.มวก. 008-013-0004-59
-มมร.มวก. 008-013-0005-59
-มมร.มวก. 008-013-0006-59
-มมร.มวก. 008-013-0007-59
-มมร.มวก. 008-013-0008-59
-มมร.มวก. 008-013-0009-59
-มมร.มวก. 008-013-0010-59
-มมร.มวก. 008-013-0011-59
-มมร.มวก. 008-013-0012-59
-มมร.มวก. 008-013-0013-59
7อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
-พร้อมติดตั้ง
21,000 842,000เนื่องด้วยSwitching Hub เดิมเป็นแบบ 10/100 Mbps และเครื่องใช้งานเกิน5 ปีซึ่งไม่สอดคล้องความเร็วอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอเปลี่ยน Swicthing Hub ทั้งหมดที่มีในวิทยาเขต และต้องติดตั้งเพิ่มที่ห้องคอมพิวเตอร์ 305และ 306 ห้องละ 1 เครื่อง เพราะมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำอยู่ 15 เครื่องต่อห้อง และไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย ดังนั้น จึงขออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับห้องดังกล่าว และขอทดแทนหมายเลขทะเบียน ดังต่อไปนี้
-มมร.มวก. 008-011-0001-55
-มมร.มวก. 008-011-0002-55
และไม่มีหมายเลขทะเบียนอีก 6 เครื่อง

8ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
18,000 236,000เนื่องด้วยห้องคอมพิวเตอร์ 305และ 306 ได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แต่ไม่มีตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ดังนั้นจึงขอตู้เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายตามห้องดังกล่าว
9เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
15,000230,000ด้วยงานกิจการนักศึกษา และงานวารสารของวิทยาเขต ขาดเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อกิจกรรม บทความ งานวิจัย รายงานผล และสรุปผลในเรื่องต่างๆ