ติดต่อ

ติดต่อ

แผนเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์บริการวิชาการ

ที่ รายการ ราคา/หน่วย (บาท)จำนวน (เครื่อง) งบประมาณ(บาท) เหตุผล/คำชี้แจง
ความจำเป็นโดยละเอียด
1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
22,00015330,000เนื่องด้วย คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อการเรียนการสอน ชำรุดบ่อย ประสิทธิภาพการทำงานต่ำและล้าสมัยไม่รองรับระบบปฏิบัติการใหม่และอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบใหม่ และมีอายุการใช้งานเกิน 11 ปี จึงขอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่เพื่อทดแทน จำนวน 10 ตัว
-มมร.มวก. 008-001-0071-53
-มมร.มวก. 008-001-0072-53
-มมร.มวก. 008-001-0073-53
-มมร.มวก. 008-001-0074-53
-มมร.มวก. 008-001-0075-53
-มมร.มวก. 008-001-0076-53
-มมร.มวก. 008-001-0077-53
-มมร.มวก. 008-001-0078-53
-มมร.มวก. 008-001-0079-53
-มมร.มวก. 008-001-0135-55
และขอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ การสอนออนไลน์ และภารกิจอื่นๆ จำนวน 5 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
23,000681,564,000ด้วยประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับบุคลากร มีปริสิทธิภาพต่ำ มีอายุการใช้งานเกิน 6-14 ปี และจำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการเรียนปกติ จึงขอเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนหมายเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
-มมร.มวก. 008-001-0103-55 (สาขาการปกครอง)
-มมร.มวก. 008-001-0124-55 (หัวหน้าฝ่ายการจัดการศึกษา)
-มมร.มวก. 008-001-0054-50 (ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0119-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0171-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0172-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0173-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0174-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0175-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0176-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0177-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0178-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0179-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0180-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0181-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0182-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0183-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0184-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0185-58(306)
-มมร.มวก. 008-001-0186-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0187-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0188-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0189-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0190-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0191-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0192-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0193-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0194-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0195-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0196-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0197-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0198-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0199-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0200-58(305)
-มมร.มวก. 008-001-0173-58(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0110-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0096-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0093-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0094-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0091-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0107-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0105-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0101-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0102-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0095-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0097-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0098-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0099-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0122-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0106-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0108-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0100-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0090-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0114-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0109-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0118-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0092-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0111-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0113-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0117-55(ศูนย์)
-มมร.มวก. 008-001-0087-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0082-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0083-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0086-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0088-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0089-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0085-55(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0143-58(ห้องสมุด)
-มมร.มวก. 008-001-0140-58(ทะเบียน)
3เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
30,00012360,000ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหมายเลขทะเบียนที่ระบุมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงไม่สอดคล้องกับระบบใหม่ๆ ทำให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกินกว่า 5-12 ปี ดังนั้นจึงขอเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานประมวลผล เพื่อทดแทนเครื่องหมายเลขทะเบียนดังนี้ (10 เครื่อง)
-มมร.มวก. 008-001-0057-52 (พัสดุ)
-มมร.มวก. 008-001-0081-55(บัญชี)
-มมร.มวก. 008-001-0159-58(การเงิน)
-มมร.มวก. 008-001-0205-59(ห้องผู้ช่วย)
-มมร.มวก. 008-001-0158-58(ประกัน)
-มมร.มวก. 008-001-0142-58(ประกัน)
-มมร.มวก. 008-001-0201-59(วศ2)
-มมร.มวก. 008-001-0202-59(วศ2)
-มมร.มวก. 008-001-0203-59(วศ2)
-มมร.มวก. 008-001-0065-53(ทะเบียน)
และขอเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้..
งานกิจการนักศึกษา จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานดังกล่าว และ
งานวารสารของวิทยาเขต จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานดังกล่าว
4อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3
ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
-พร้อมติดตั้ง
23,00015345,000เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเรียนการสอนออนไลน์ และขยายห้องเรียน ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องมีประสิทธิภาพสูง จากปัญหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายอาคาร80พระพุทธชินวงศ์และอาคารชัยกิตติศิลป์ ชำรุดบ่อย ไม่เสถียรต่อการใช้งาน ทำการส่งซ่อมไม่คุ้มค่า เนื่องจากอุปกรณ์ตกรุ่น ขาดประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี จึงขอทดแทนเครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย และขอเพิ่มเติม ดังนี้
-มมร.มวก. 008-013-0001-59
-มมร.มวก. 008-013-0002-59
-มมร.มวก. 008-013-0003-59
-มมร.มวก. 008-013-0004-59
-มมร.มวก. 008-013-0005-59
-มมร.มวก. 008-013-0006-59
-มมร.มวก. 008-013-0007-59
-มมร.มวก. 008-013-0008-59
-มมร.มวก. 008-013-0009-59
-มมร.มวก. 008-013-0010-59
-มมร.มวก. 008-013-0011-59
-มมร.มวก. 008-013-0012-59
-มมร.มวก. 008-013-0013-59
5อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
-พร้อมติดตั้ง
21,000 842,000เนื่องด้วยSwitching Hub เดิมเป็นแบบ 10/100 Mbps และส่งความเร็วได้สูงสุดแค่ 100 Mbps แต่อินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตมีความเร็วที่ 400 Mbps ซึ่งไม่สอดคล้องและใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและเครื่องใช้งานเกิน 9 ปี ดังนั้นจึงขอเปลี่ยน Swicthing Hub ทั้งหมดที่มีในวิทยาเขต และต้องติดตั้งเพิ่มที่ห้องคอมพิวเตอร์ 305และ 306 ห้องละ 1 เครื่อง เพราะมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำอยู่ 15 เครื่องต่อห้อง และไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย ดังนั้น จึงขออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับห้องดังกล่าว และขอทดแทนหมายเลขทะเบียน ดังต่อไปนี้
-มมร.มวก. 008-011-0001-55
-มมร.มวก. 008-011-0002-55
และไม่มีหมายเลขทะเบียนอีก 6 เครื่อง
6ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
18,000 336,000ด้วยห้องคอมพิวเตอร์ 305และ 306 ได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวมทั้งสิ้น 30 เครื่อง โดยในแต่เครื่องไม่มีระบบ wifi ในตัว ทำให้ต้องเดินสายแลนประจำเครื่องทุกเครื่อง ส่วนห้องเรียน ข. ก็ไม่มีตู้จัดเก็บเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงขอตู้เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายตามห้องดังกล่าว เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยของอุปกรณ์
จุดติดตั้ง
1.วิทยาเขต จำนวน 2 ตู้
2.ห้องเรียน ข. จำนวน 1 ตู้
7เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
15,000460,000ด้วยปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการประสบปัญหาเรื่อง เครื่องพิมพ์ที่ชำรุดและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงขอเครื่องพิมพ์ชนิดขาวดำ เพื่อใช้ในงาน
-งานฝึกอบรมและพัฒนา
-งานห้องสมุด
-งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
-งานบริหารทั่วไป
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานสารบรรณ
และทดแทน
มมร.มวก.008-002-0053-56
มมร.มวก.008-002-0054-56
มมร.มวก.(ต) 008-002-0003-55
8เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ – มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
10,000 330,000ด้วยงานบริการวิชาการและงานประสาสัมพันธ์ งานฝึกอบรมและพัฒนา มีบทบาทในการจัดฝึกอบบรม ต้องทำเกียรติบัตร และงานประชาสัมพันธ์ต้องออกแบบป้ายโฆษณาและสื่อสิงพิมพ์ต่างๆ จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์สี ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการ จึงขอเครื่องพิมพ์เพื่อรองรับกิจการงานดังกล่าว
1. ทดแทนงานประชาสัมพันธ์ 1 เครื่อง
(มมร.มวก.008-002-0050-55)
2. งานฝึกอบรมและพัฒนา จำนวน 1 เครื่อง
3. ทดแทนงานบริการวิชาการ(ห้องสมุด) จำนวน 1 เครื่อง
(มมร.มวก.008-002-0051-55)
9สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
17,000 585,000 ด้วยปัจจุบันนโยบายของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์ pdf เพื่อประหยัดกระดาษและเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ E-doc E-portfolio E-cheqa ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้น จึงขอเครื่องสแกนเนอร์เพื่อใช้สำหรับ
1.งานประกันคุณภาพสำหรับศูนย์บริการวิชาการ จำนวน 1 เครื่อง
2.งานประกันคุณภาพและการสอน สำหรับห้องเรียน ข. จำนวน 1 เครื่อง
3.งานประกอบการสอน สำหรับ อาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้ง 3 คณะ จำนวน 3 เครื่อง
10 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
2,500 375,00 ด้วยงานห้องสมุด มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษาและสำหรับการปฏิบัติงาน ปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหาย จึงขอ เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง
1.ประจำห้องสมุด มมร.มวก. จำนวน 2 เครื่อง
เพื่อทดแทน
มมร.มวก.(ต) 008-005-0001-55มมร.มวก.(ต) 008-005-0002-55

2.ประจำห้องสมุด มมร.มวก. ห้องเรียน ข. จำนวน 1 เครื่อง
11เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง
- ทำลายครั้งละ 10 แผ่น
คุณลักษณะพื้นฐาน
แบบตัดตรง
1) ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง
2) ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร
19,300119,300ด้วยเครื่องทำลายเอกสารของศูนย์บริการวิชาการในปัจจุบัน ชำรุดและมีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี จึงขอเครื่องใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องเก่า มมร.มวก. 001-041-0005-57
12เครื่องดูดฝุ่น เครื่อง ขนาด 15 ลิตร

คุณลักษณะพื้นฐาน
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
11,000111,000ด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง มีฝุ่นซึ่งทำความสะอาดค่อนข้างยาก เพราะไม่มีเครื่องดูดฝุ่น ดังนั้น จึงขอเครื่องดูดฝุ่น สำหรับทำความสะอาดประจำห้องดังกล่าว
13เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว

คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ความละเอียดในการพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว บัตรพลาสติก
2) จำนวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ แบบหน้าเดียว
3) จำนวนความจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 30 ใบ
4) ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 140 ใบต่อชั่วโมง
5) ความเร็วในการพิมพ์บัตรสีขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 600 ใบต่อชั่วโมง
44,500289,000ด้วยงานพระสอนศีลธรรมและงานทะเบียน ห้องเรียน ข. ไม่มีเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติคแบบหน้าเดียว สำหรับพิมพ์บัตรนักศึกษาและบัตรพระสอน ตลอดจนบัตรบุคลากร และอื่นๆ ดังนั้นจึงขอเครื่องพิมพ์บัตรใหม่เพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว
14กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
– ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
16,000 8128,000ด้วยวิทยาเขตมวก.และห้องเรียน ข. ไม่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปกรณ์สูญหาย เนื่องจากการลักขโมย ดังนั้น จึงขอ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตั้ง
1. วิทยาเขต จำนวน 5 เครื่อง
2. ห้องเรียน ข. จำนวน 5 เครื่อง
15อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
8,300 974,700ด้วยห้องเรียน ข. และวิทยาเขต มวก.กำลังปรับปรุงการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์หรือนักศึกษา ซึ่งการปรับปรุงปัญหาที่พบคือ จุดที่ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย จะไม่มีไฟฟ้าประจำจุดนั้นๆ ทำให้ยากต่อการติดตั้งและทดสอบอุปกณ์และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจ้างช่างมาติดตั้งระบบไฟฟ้าประจำจุดนั้นๆอีก และบางครั้งหากมีนกมาเกาะก็อาจทำให้สายไฟหลุดได้ ดังนั้น จึงขอเครื่อง poe (Power over Ethernet) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นระบบที่มีกระแสไฟฟ้าไปตามสายแลน โดยไม่ต้องติดตั้งไฟฟ้าเลย ประหยัดต้นทุนและเวลา ติดตั้งที่
1. ห้องเรียน ข. จำนวน 4 เครื่อง
2. วิทยาเขต จำนวน 5 เครื่อง
16อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance - มีFirewall Throughput ไม่น้อยกว่า 2 Gbps - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้
- สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย - สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
240,000 1240,000ด้วยห้องเรียน ข มีการบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ระบบเครือข่ายไม่มีระบบป้องกันเครือข่าย ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูล