โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563(สาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาการปกครอง)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563(สาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาการปกครอง) ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2/2563