ข่าวสหกิจศึกษา

ข่าวสหกิจศึกษา

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563(สาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาการปกครอง)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563