สถิติของอาจารย์ที่ได้รับเงินอุดหนุนในการวิจัยต่อปี