กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ วันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ๒๕๖๕ (ออนไลน์) ช่วงบ่ายวันนี้ พฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Zoom Meeting​ ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมลงทะเบียน ร่วมสร้างโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และร่วมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

นักศึกษาร่วมทำกิจกรรม


พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ร่วมลงทะเบียน ร่วมสร้างโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และร่วมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พิธีปิดโครงการกรรมฐานออนไลน์

วันที่ ๔ เมษายน ผู้บริหาร คณาจารย์ นำโดยพระเดชพระคุณพระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกรรมฐานออนไลน์ ๑๕ วัน ของนักศึกษาที่จบในปีการศึกษานี้

กิจกรรมพัฒนาสถานที่/ฟังเทศน์/อบรมจิตตภาวนา

วันที่ ๒ เมษายน นักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่/ฟังเทศน์/อบรมจิตตภาวนา ตามระเบียบกรรมฐานออนไลน์

สอบสวดบทกรรมฐานต่าง ๆ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ร่วมเป็นกรรมการสอบสวดมนต์ของนักศึกษา ภาคกรรมฐานออนไลน์

ทำวัตรเจริญจิตตภาวนา

วันที่ ๑ เมษายน พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และอาจารย์ชาญพัฒน์ ขำขัน นำพานักศึกษาทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์

กิจกรรมพัฒนาสถานที่/ฟังเทศน์

กิจกรรมช่วงบ่ายวันที่ ๓๐ เมษายน นักศึกษาพัฒนาสถานที่ / ฟังเทศน์ / อบรมจิตในอิริยาบถ ทั้ง ๔ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย กรรมฐานออนไลน์