ภารกิจงานกิจการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้

งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่  ดังนี้

1.  ดำเนินการรับสมัคร สัมภาษณ์นักศึกษาและจัดทำบันทึกถ้อยคำ
2.  ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของชมรม กลุ่มนักศึกษา พร้อมทั้ง ส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.  ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา จัดห้องสอบและประสานงานการประสาทปริญญา  ตลอดถึงประสานกับกองกิจกรรมนักศึกษาภายนอกสถาบัน
4. ให้การแนะนำ ให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในการตัดสินใจเลือกศึกษา การโอน การย้ายคณะ วิชา และการยื่นคำร้องต่าง ๆ
5.  ดำเนินการสอบสวนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดระเบียบและลงโทษ
6. รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ เผยแผ่แก่นักศึกษาและวินิจฉัยระเบียบวินัยเพื่อคุ้มครองสิทธินักศึกษา
7.  จัดเก็บประวัติ  ภูมิหลังนักศึกษา
8.   ดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน เวลาว่าง และในโอกาสต่างๆ
9.  จัดทำแผนระยะ 3-5 ปี เพื่อรองรับนักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและนำเสนอคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
10. จัดทำทำเนียบนักศึกษาทุกรุ่นไว้เป็นหลักฐาน
11. ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษา
12.  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย