ขอแสดงความยินดี นาย ปัญญา ยอดครบุรี

ขอแสดงความยินดี นาย ปัญญา ยอดครบุรี

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย