ขอแสดงความยินดี นางสาว ธัญลักษณ์ เดชารัตน์

ขอแสดงความยินดี นางสาว ธัญลักษณ์ เดชารัตน์
ศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ได้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการ
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา