ขอแสดงความยินดี พระสุธารักษ์ ธมฺมารกฺโข (ปิยมาตย์)

ขอแสดงความยินดี พระสุธารักษ์ ธมฺมารกฺโข (ปิยมาตย์)
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ)
ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง https://www.mbu.ac.th/news/post-10269/