ขอแสดงมุทิตาจิต พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ (จารย์คุณ)

ขอแสดงมุทิตาจิต …

ขอแสดงความยินดี นาย ปัญญา ยอดครบุรี

ขอแสดงความยินดี …

ขอแสดงความยินดี นายเอนก เพ็ชรมาก

ขอแสดงความยินดี …

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุนธรธรรมนิเทศ

ศิษย์เก่ามหาวิทย…

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูโสภณคุณากร

ศิษย์เก่ามหาวิทย…

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.

ศิษย์เก่ามหาวิทย…

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.

ศิษย์เก่ามหาวิทย…