ขอแสดงความยินดี.. นาย ยศพนธ์ คงศรี

นาย ยศพนธ์ คงศรี

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

อ้างอิง : https://www.surat1.go.th/img/article/art_1702980120/files/1702980310202312190505101.pdf