ขอแสดงมุทิตาจิต พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ (จารย์คุณ)

พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ (จารย์คุณ)
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

อ้างอิง : https://www.mbu.ac.th/news/post-9964/