วัตถุประสงค์ของชมรมศิษย์เก่า มมร.มวก.

วัตถุประสงค์ของชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่

3. เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิก (กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)

4. เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น