ขอแสดงความยินดี พระสุธารักษ์ ธมฺมารกฺโข (ปิยมาตย์)

ขอแสดงความยินดี …

ขอแสดงความยินดี นางสาว ธัญลักษณ์ เดชารัตน์

ขอแสดงความยินดี …

ขอแสดงความยินดี.. นาย ยศพนธ์ คงศรี

นาย ยศพนธ์ คงศรี…

ขอแสดงมุทิตาจิต พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ (จารย์คุณ)

ขอแสดงมุทิตาจิต …

ขอแสดงความยินดี นาย ปัญญา ยอดครบุรี

ขอแสดงความยินดี …

ขอแสดงความยินดี นายเอนก เพ็ชรมาก

ขอแสดงความยินดี …

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุนธรธรรมนิเทศ

ศิษย์เก่ามหาวิทย…

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูโสภณคุณากร

ศิษย์เก่ามหาวิทย…

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.

ศิษย์เก่ามหาวิทย…

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.

ศิษย์เก่ามหาวิทย…

ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ พระมหาอนันต์ พลานนฺโต

ขอแสดงมุทิตาจิต …

ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ พระมหาปฏิภาณ สุปฺปฏิภาโณ

ขอแสดงมุทิตาจิต …