ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด

1.แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกาลเทศะ
2.เข้า-ออก ห้องสมุดให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
3.วางย่าม กระเป๋า ถุงไว้ที่ชั้นฝากของ
4.ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปรับประทาน
5.ควรเงียบและสำรวม ห้ามรบกวนผู้อื่น
6.ใช้ทรัพยากรห้องสมุดด้วยความระมัดระวังไม่ทำให้ชำรุดเสียหาย
7.การนำทรัพยากรห้องสมุดออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือตัด ฉีก เป็นการทำลายทรัพย์สินทางราชการ มีโทษตามข้อบังคับและดำเนินตามกฎหมาย
8.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด