บริการยืม – คืน

1.ผู้ที่มีสิทธิ์ยืม-คืนหนังสือได้แก่ อาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบมหาวิทยาลัย
2.ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด (หนังสือ  สื่อโสตทัศนวัสดุ) ทั่วไปสามารถยืม – คืนได้ ในเวลาเปิดทำการ
3.นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกห้องสมุดพร้อมด้วยหนังสือหรือทรัพยากรห้องสมุดที่ต้องการยืม ยื่นต่อบรรณารักษ์ๆจะประทับตราวันส่งคืนก่อนนำออกจากห้องสมุด
4.เมื่อถึงกำหนดส่งนักศึกษาหรือบุคลากรต้องนำทรัพยากรสารสนเทศมาคืนที่ห้องสมุด มิฉะนั้นจะถูกปรับวันละ 2 บาท / เล่ม
5.ในกรณีที่ทำ ทรัพยากรสารสนเทศชำรุด สูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ทรัพยากรฯ พร้อมทั้งจ่ายค่าดำเนินการ เล่มละ 50 บาท
6.ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ สามารถหาทรัพยากรฯ ที่สูญหายมาทดแทนได้ ผู้ยืมต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน 2 เท่า หรือตามระเบียบของห้องสมุดที่กำหนดพร้อมทั้งจ่ายค่าดำเนินการ เล่มละ 50 บาท