บัตรสมาชิกห้องสมุด

ผู้มีสิทธิ์ทำบัตรสมาชิก ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา โปรดติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาที่ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ติดต่อห้องสมุด ส่วนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบของมหาวิทยาลัยให้ทำการถ่ายบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐาน