การเข้าใช้บริการห้องสมุด

  1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกาลเทศ

2. เข้า-ออก ห้องสมุดให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

3. วางย่าม กระเป๋า ถุงไว้ที่ชั้นฝากของ

4. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปรับประทาน

5. ควรเงียบและสำรวม ห้ามรบกวนผู้อื่น

6. ใช้ทรัพยากรห้องสมุดด้วยความระมัดระวังไม่ทำให้ชำรุดเสียหาย

7. การนำทรัพยากรห้องสมุดออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือตัด ฉีก เป็นการทำลายทรัพย์สินทางราชการ มีโทษตามข้อบังคับและดำเนินตามกฎหมาย

8. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด