การสอบสอนเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ มมร.มวก.  มีกำหนดการในการสอบสอนเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ของ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. หัวข้อสอน กิจเบื้องต้นของการปฏิบัติกรรมฐาน ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน โดยมี คณะกรรมการสอบสอนดังนี้๑. พระเดชพระคุณพระกิตติสารสุธี         ประธานกรรมการ๒. รศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน               กรรมภายนอก๓. พระครูวิภัชธรรมวิจิตร                        กรรมการภายใน๔. พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล,ผศ.  กรรมการภายใน๕. ผศ.ดร. สำราญ ศรีคำมูล                     กรรมการและเลขานุการ

เข้าร่วมเสวนาเรื่อง กตัญญู ปาบ บุญ คุณ โทษ

วันที่ ๙ เมษายน พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. เข้าร่วมเสวนาเรื่อง กตัญญู ปาบ บุญ คุณ โทษ จัดโดย คณะศาสนาและปรัชญา มมร.

ร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิจัย (ออนไลน์)

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิจัย (ออนไลน์) จัดโดย คณะศาสนาและปรัชญา มมร.

มุทิตาจิต

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับทุกรูป/คนที่สอบผ่านบาลีสนามหลวงปีการศึกษา 2564 นี้ และสอบซ่อยรายวิชาต่าง ๆ ที่ต้องสอบ ขอให้สอบผ่านสำเร็จทุกรูป/คน เทอญ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าโครงการเสริมสร้างความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณพระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์ จัดโดย มมร.ส่วนกลาง

มมร.มวก.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณ พระรัชมงคลวัฒน์(สมคิด ภูริสฺสมเถร) ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณ พระรัชมงคลวัฒน์(สมคิด ภูริสฺสมเถร) ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เครดิตภาพ : นายกิตติกานต์ กดนอก