กิจกรรมพัฒนาสถาบัน

นักศึกษา มมร.มวก. นำโดยพระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา จัดนำนักศึกษาทำกิจกรรมทุกวันพุธ หน้าวิทยาเขต