กิจกรรมพัฒนาสถาบัน

นักศึกษา มมร.มวก. นำโดยพระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นำพานักศึกษาทำกิจกรรมพัฒนาสถาบันทุกวันพุธ และวันเสาร์