นักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรม คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จัดอบรมกิจกรรรมทางออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์หลังยุคโควิด- 19 ในวันที่ ๒๒ ธันวาคมที่ผ่านมา