การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาตรี 3 สาขาวิชาได้แก่ 1.การปกครอง 2.การสอนภาษาอังกฤษ และ3. ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม