องค์ประกอบ 3การบริการวิชาการตัวบ่งชี้ที่ 3.1(สกอ.) การบริการวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบ 3การบริการวิชาการตัวบ่งชี้ที่ 3.1(สกอ.) การบริการวิชาการแก่สังคม
มีข้อเกณฑ์การประเมินหลักฐาน
1จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติMBU.MRC 3.1-01-01แผนการบริการวิชาการ  MBU.MRC 3.1-01-02คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
MBU.MRC 3.1-01-03รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ
MBU.MRC 3.1-01-04ผลสำรวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ
2โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคมMBU.MRC 3.1-02-01แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
MBU.MRC 3.1-02-02การบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาGE3002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่าMBU.MRC 3.1-03-01โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน(โครงการให้เปล่า)
4ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาMBU.MRC 3.1-04-01รายงานการประชุมผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการวิทยาเขต
5นำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมMBU.MRC 3.1-05-01รายงานการประชุมผลการประเมินความสำเร็จของแผน
MBU.MRC 3.1-05-02แผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565
6คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบันMBU.MRC 3.1-06-01หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาฐ้านข้อมูลพระสอนศีลธรรม
MBU.MRC 3.1-06-02หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
MBU.MRC 3.1-06-03หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์