องค์ประกอบ 2 การวิจัยตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

องค์ประกอบ 2การวิจัยตัวบ่งชี้ที่ 2.1(สกอ.) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มีข้อเกณฑ์การประเมินหลักฐาน
1มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์2.1-01-01 http://e-port.mbu.ac.th/
2.1-01-02 สถาบันวิจัยญาณสังวร www.yri.mbu.ac.th
2.1-01-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและองค์ความรู้
2.1-01-04 แบบสำรวจบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัย  2.1-01-06 mrc.mbu.ac.th/rms 
2สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ – ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ – ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ – สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ – กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)2.1-02-01 วิจัยญาณสังวร www.yri.mbu.ac.th 2.1-02-02 รูปถ่ายห้องสมุด มมร.มวก.
2.1-02-03 วุฒิบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยและการคุัมครองสิทธิ์ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2.1-02-04 เกียรติบัตร อบรมการวิจัยการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
2.1-02-05 เกียรติบัตร อบรมวิจัยทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด
2.1-02-06 เกียรติบัตร อบรมวิจัยคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่ 2.1-02-07 รูปภาพห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
2.1-02-08 ระบบรักษาความปลอดภัยงานวิจัย
3จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์2.1-03-01 สัญญารับเงินอุดหนุนงานวิจัย
4จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ2.1-04-01 คู่มืองานวิจัย
2.1-04-02 สัญญาเงินอุดหนุนงานวิจัย
5มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น2.1-05-01 รายงานการประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์
2.1-05-02 เกียรติบัตร อบรมวิจัยทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด
2.1-05-03 เกียรติบัตร อบรมการวิจัยการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

2.1-05-04 www.mrc.mbu.ac.th
6มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด2.1-06-01 ระเบียบของสถาบันวิจัยญาณสังวร