องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 (สกอ.) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบ 1การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6(สกอ.) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีข้อเกณฑ์การประเมินหลักฐาน
1จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนและการจัดกิจกรรม1.6-01-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2563
1.6-01-02 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
1.6-01-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา
2ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ1.6-02-01 รายงานสรุปโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
1.6-02-02 รายงานสรุปโครงการวันมาฆบูชา
1.6-02-03 รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึษา 2563
1.6-02-04 รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
1.6-02-05 รายงานสรุปโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     
1.6-02-06 รายงานสรุปโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติของนักศึกษาภาคปกติ 1.6-02-07 รายงานสรุปประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันเฉลิมชนมพรรษา ร.10”
1.6-02-08 รายงานสรุปโครงการวันแม่แห่งชาติ
1.6-02-09 รายงานสรุปโครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน
1.6-02-10 รายงานสรุปกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย ประจำปี 2563
1.6-02-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา
3จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา1.6-03-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา
1.6-03-02 รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึษา 2563
4ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป1.6-04-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษา ปีการศึกษา 2563
1.6-04-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา
5ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา1.6-05-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษา ปีการศึกษา 2563
1.6-05-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา
6นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา1.6-06-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา