องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5(สกอ.) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5(สกอ.) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีข้อเกณฑ์การประเมินหลักฐาน
1จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ1.5-01-01 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5-01-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา
1.5-01-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5-01-04 ผลการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
1.5-01-05 รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.5-01-06  ตารางกิจกรรม Home Room
2มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา1.5-02-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ปรึกษา
1.5-02-01 เว็บไซต์การบริการกิจกรรมพิเศษและแหล่งงาน www.mrc.mbu.ac.th
1.5-02-02 เว็บไซด์/บอร์ดประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
1.5-02-03 ภาพถ่ายพนักงานของบริษัท
1.5-02-04 เอกสารทุนพระนักศึกษาและแม่ชี
1.5-02-05 เอกสารทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 1.5-02-06 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลข่าวสาร
3จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา1.5-03-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 1.5-03-02 รายงานสรุปโครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน
1.5-03-03 รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
1.5-03-04 รายงานสรุปโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 51.5-04-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา
1.5-04-02 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา1.5-05-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา
6ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า1.5-06-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา
1.5-06-02 รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
1.5-06-03 เว็บไซต์ศิษย์เก่า www.mrc.mbu.ac.th/alumni
1.5-06-04 https://www.facebook.com/สมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย