องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (สกอ.) การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

องค์ประกอบ 5การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1(สกอ.) การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
มีข้อเกณฑ์การประเมินหลักฐาน
1พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ5.1-01-01 แผนกลยุทธ์ 2563-2567 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
5.1-01-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
5.1-01-0 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2563-2567
2ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน5.1-02-01 แผนกลยุทธ์ 2563-2567
5.1-02-02 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2563-2567
5.1-02-03 สัญญาเงินอุดหนุนงานวิจัยของอาจารย์ (2,355,840 บาท)
5.1-02-04 รายชื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 5.1-02-05 ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2564
3ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม5.1-03-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5.1-03-02 แผนการบริหารความเสี่ยง
5.1-03-03 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน 5.1-03-04 แบบ ปค.5 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
5.1-03-05 ภาพการประชุม บริหารความเสี่ยง
4บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน5.1-04-01 เอกสารการมอบหมายงานให้กับส่วนงานต่างๆ  5.1-04-02 เอกสารพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5.1-04-03 รายงานประจำปี 2563
5.1-04-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขต   5.1-04-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต
5.1-04-06 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2541
5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง5.1-05-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยและองค์ความรู้ (K.M.)
5.1-05-02 วุฒิบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยและการคุัมครองสิทธิ์ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
5.1-05-03 เกียรติบัตร อบรมการวิจัยการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
5.1-05-04 เกียรติบัตร อบรมวิจัยทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด
5.1-05-05 เกียรติบัตร อบรมวิจัยคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่
5.1-05-06 เว็ปไซด์ รวบรวม/จัดเก็บงานวิจัย https://mrc.mbu.ac.th/rms/  
5.1-05-07 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต
5.1-05-08 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย
6การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน5.1-06-01 คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
5.1-06-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต
5.1-06-03 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564  
5.1-06-04 ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
7ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ5.1-07-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563  
5.1-07-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 5.1-07-03 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรของคณะกรรมการ
5.1-07-04 แฟ้มสะสมงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5.1-07-05 รายงานการตรวจประเมินของ สมศ. รอบ 3 5.1-07-06 ภาระงานอาจารย์