องค์ประกอบ 4การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบ 4การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตัวบ่งชี้ที่ 4.1(สกอ.) ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีข้อเกณฑ์การประเมินหลักฐาน
1กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมMBU.MRC4.1-01-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ      
2จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนMBU.MRC 4.1-02-01แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 MBU.MRC 4.1-02-02แผนการจัดสรรงบประมาณ
3กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมMBU.MRC 4.1-03-01รายงานการประชุมผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2564
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10
-โครงการวันแม่แห่งชาติ
-โครงการวันมาฆบูชา
-โครงการประเพณีวันสงกรานต์
4ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมMBU.MRC 4.1-04-01รายงานการประชุมผลการประเมินความสำเร็จของแผน
5นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมMBU.MRC 4.1-05-01รายงานการประชุมผลการประเมินความสำเร็จของแผน
MBU.MRC 4.1-05-02แผนทำนุบำรุงปีงบประมาณ 2565
6เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนMBU.MRC 4.1-06-01เว็บไซต์
MBU.MRC 4.1-06-02Facebookวิทยาเขต MBU.MRC 4.1-06-03Facebookกิจการนักศึกษา
7กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ