องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ.) ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

องค์ประกอบ 5การบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่ 5.2(สกอ.) ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีข้อเกณฑ์การประเมินหลักฐาน
1มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร5.2-01-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5.2-01-02 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา (โบว์ชัวร์)
5.2-01-03 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)
5.2-01-04 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 5.2-01-05 ปฎิทินการปฏิบัติงาน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2563
5.2-01-06 ระบบแฟ้มสะสมงาน (E-port) http://e-port.mbu.ac.th
5.2-01-07 ขั้นตอน/กระบวนการรับเข้านักศึกษา
5.2-01-08 รายงานการประชุม สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
5.2-01-09 รายงานการประชุม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.2-01-10 รายงานการประชุม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
5.2-01-11 รายงานการประชุมวิทยาลัยศาสนศาตร์ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
2มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา5.2-02-01 รายงานการประชุม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.2-02-02 รายงานการประชุม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
5.2-02-03 รายงานการประชุม สาขาวิชาการปกครอง
5.2-02-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2-02-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต
5.2-02-06 รายงานการประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์
3มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ การประกันคุณภาพหลักสูตร5.2-03-01 รายชื่อบุคลากรอัตราจ้าง
5.2-03-02 ภาพถ่ายห้องคอมพิวเตอร์
5.2-03-03 สัญญาเงินอุดหนุนงานวิจัย
5.2-03-04 ภาพถ่ายห้องสมุด
5.2-03-05 http://e-port.mbu.ac.th
4มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา5.2-04-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.2-04-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง
5.2-04-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
5.2-04-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
5.2-04-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร
5.2-04-06 ภาพถ่ายการตรวจประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
5นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง5.2-05-01 รายงานการประชุมประจำเดือน วิทยาลัยศาสนศาสตร์
5.2-05-02 รายงานการประชุม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.2-05-03 รายงานการประชุม สาขาวิชาการปกครอง
5.2-05-04 รายงานการประชุม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
5.2-05-05 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะแต่ละหลักสูตร
5.2-05-06 รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
6มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน5.2-05-01 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.2-05-02 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการปกครอง
5.2-05-03 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ