ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 งานอาคารสถานที่ นำโดย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นายปรีชา เรืองดาว พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าติดผนัง ที่ห้อง 307 และห้อง 306 เพื่อทดแทนจอเดิมสภาพชำรุด และเป็นแบบตั้งพื้น หลังจากติดตั้งพบว่า อุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ชำรุด จึงดำเนินการซ่อมจนใช้งานได้และนำมาติดตั้งใหม่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

บูรณะศาลาหน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

สำนักงานวิทยาเขต โดย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นายปรีชา เรืองดาว และนายอนวัช แสงสว่าง ได้ดำเนินการบูรณะศาลา บริเวณด้านหน้าอาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

สร้างห้องประชาสัมพันธ์

สำนักงานวิทยาเขต ได้จัดสร้างห้องประชาสัมพันธ์ โดยใช้งบส่วนตัวของ พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เพื่อใช้เป็นห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อสื่อสารภายในวิทยาเขต และมีทีมช่างในการก่อสร้าง นำโดย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นายอนวัช แสงสว่างและครอบครัว เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงการเดินระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ประชุมการเงินและการบัญชี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานสำนักงานวิทยาเขต จัดประชุมงานการเงินและบัญชี โดยมี พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1.พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี
2.พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
3.ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี
4.นางสาวทวีวัฒน์ ทองเงิน นักวิชาการการเงินและบัญชี
5.นางสาวรัติกาล บุณยานันต์ นักวิชาการการเงินและบัญชี

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี

เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติกรรมฐาน ชั้น 3

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงานวิทยาเขตในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติกรรมฐาน ชั้น 3 อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมี พระมหาโชควรรธน์อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กำกับดูแล ซึ่งมีคณะทำงานดังนี้
1.นายปรีชา เรืองดาว
และ 2.นายณัฏฐ์ชัยภูษิต ศรีมาลี