เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติกรรมฐาน ชั้น 3

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงานวิทยาเขตในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติกรรมฐาน ชั้น 3 อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมี พระมหาโชควรรธน์อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กำกับดูแล ซึ่งมีคณะทำงานดังนี้
1.นายปรีชา เรืองดาว
และ 2.นายณัฏฐ์ชัยภูษิต ศรีมาลี

ภารกิจสำนักงานวิทยาเขต

          สำนักงานวิทยาเขตมีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต  เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของวิทยาเขต  บริหารงานบุคคล งานการเงินและการบัญชี  การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย  โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1 .  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
1.1  แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย
1.2  ติดต่อประสานงานด้านสื่อมวลชน
1.3  เขียนข่าวป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4  ติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ และนำมาเผยแพร่
1.5 แจ้งข่าวสารและประกาศของทางราชการ

1.6 หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2 .  งานสารบรรณมีหน้าที่ดังนี้
2.1จัดลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการของวิทยาเขต
2.2 จัดเก็บหนังสือเอกสารราชการและเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งหนังสือภายในและภายนอก
2.3  ทำหน้าที่กรองงานเอกสารก่อนนำเสนอรองอธิการบดีลงนาม
2.4  ร่างและพิมพ์หนังสือ คำสั่ง ประกาศและระเบียบต่างๆ ของวิทยาเขต
2.5  ควบคุมและให้บริการ การใช้โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณสำนักงาน
2.6  ดำเนินงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย  ตามระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
2.7  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  งานบริหารงานบุคคลมีหน้าที่ดังนี้
3.1  ดำเนินการบรรจุ การโอนย้าย การลาทุกประเภทตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2  จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร ดำเนินการลงโทษทางวินัย การขอเลื่อนตำแหน่ง ทางวิชาการ การปรับลดเงินเดือนและออกหนังสือรับรองให้บุคลากร
3.3  จัดทำรายงานทำงาน บันทึกเวลาการทำงาน วันลา และวันขาดเสนอรองอธิการบดีเป็นรายเดือน
3.4  จัดทำสถิติบุคลากร เช่น การขาด การลา การมาสาย ผลงาน การผ่านงาน
3.5  ปฏิบัติงานตามระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
3.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.  งานการเงินและบัญชีมีหน้าทีดังนี้
4.1  ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
4.2  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.3  จัดทำฎีกาเบิกเงิน จัดทำบัญชีเบิกจ่ายจากส่วนกลาง
4.4  จัดทำบัญชีงบดุลรายปี
4.5  ควบคุมยอดงบประมาณ และเงินทดรองจ่าย และเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.6  ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร
4.7  ดำเนินงานตามระเบียบบริหารการเงิน  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
4.8  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.   งานพัสดุมีหน้าที่ ดังนี้
5.1  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณแหล่งต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
5.2  จัดลงทะเบียน การจัดเก็บ  การซ่อมบำรุงรักษา การเบิกจ่าย การยืม และการจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
5.3  ควบคุมดูแลห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาเขต
5.4  ติดตามเรื่องการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน
5.5  ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
5.6  ทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
5.7  จัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับการทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง
5.8  สำรวจ ตรวจนับพัสดุ ประจำปี
5.9  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะมีหน้าที่ ดังนี้
6.1  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างอาคารสถานที่ งบประมาณ และประเภทการก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณซ่อมแซมหรือต่อเติม
6.2  ดูแลความปลอดภัย ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน และภายในอาคารเรียน สนามหญ้า สวนหย่อม  ต้นไม้ และไม้ประดับ
6.3  จัดหา/บริการสถานที่ประชุม/อบรม/สัมมนาและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีของ วิทยาเขต
6.4  จัดเก็บรวบรวมงานด้านสถาปัตย์และแบบก่อสร้าง
6.5  ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต
6.6  ดำเนินการซ่อมแซมตกแต่งยานพาหนะ
6.7 ซ่อมบำรุง รักษา และบริการการใช้รถยนต์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
6.8 รวบรวมหลักฐานการใช้รถยนต์ หลักฐานการซ่อมแซมและใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเสนอขอตั้งเบิกงบประมาณ
6.9  ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ และการโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6.10 หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7.  งานติดตามและประสานงานมีหน้าที่ ดังนี้
7.1  ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
7.2  ทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาเขต
7.3  ควบคุมและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ
7.4  เร่งรัด และติดตามเรื่องที่วิทยาเขตเสนอ
7.5  เสนองานตามคำสั่งอธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขต
7.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8.  งานแผนและงบประมาณมีหน้าที่ ดังนี้
8.1  รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของวิทยาเขต ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านการบริหาร การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรต่างๆ รวบทั้งการจัดทำรายงานประจำปีของวิทยาเขต
8.2  พิจารณาวางแผนทั้งระยะสั้นระยะยาว รับผิดชอบการประเมิน และการปฏิบัติตามแผนรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัย
8.3  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

9. งานประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 จัดทำและพัฒนาระบบและเครื่องมือการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้ความร่วมมือและประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง
9.2 จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการตรวจสอบภายใน
9.3 จัดทำการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
9.4 ให้ความร่วมมือและประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดทำรายงานการศึกษาตนเองประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
9.5 จัดเก็บเอกสารที่ส่งมาถึงสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและประสานงานด้านเอกสารในฝ่ายต่างๆของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
9.6 จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง