ประชุมการเงินและการบัญชี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานสำนักงานวิทยาเขต จัดประชุมงานการเงินและบัญชี โดยมี พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1.พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี
2.พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
3.ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี
4.นางสาวทวีวัฒน์ ทองเงิน นักวิชาการการเงินและบัญชี
5.นางสาวรัติกาล บุณยานันต์ นักวิชาการการเงินและบัญชี

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี
Posted in ข่าวสำนักงาน.