โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย

ณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ จัดอบรมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย เวลา 07.00-16.30 น.