ประมวลภาพการฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต พิธีประทานปริญญาบัตร บัณฑิตสำเร็จการศึกษา 2564-2565

ประมวลภาพการฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต พิธีประทานปริญญาบัตร บัณฑิตสำเร็จการศึกษา 2564-2565

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย

ณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ จัดอบรมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย เวลา 07.00-16.30 น.