แนะแนวรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค

แนะแนวรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระบบ TCAS 66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระบบ TCAS 66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566