โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ณ ห้องประชุมศาลาประสานใจ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เวลา 07.30-16.30 น.

พิธีเชิญกรอบแผ่นภาพและสติกเกอร์ “หลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์” พระราชทาน

พิธีเชิญกรอบแผ่นภาพและสติกเกอร์ “หลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์” พระราชทาน