การจัดการความรู้และการถอดบทเรียน ความสำเร็จขององค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

การจัดการความรู้และการถอดบทเรียน ความสำเร็จขององค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขต มวก. เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขต มวก. เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม