วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมีนายอำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ และนางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงานฯ เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ กล่าวแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๕ และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขานุการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม/ที่ปรึกษาคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาฯ ให้แนวทาง คำแนะนำในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำหรับการประชุมคณะทำงานฯ เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน เป็นการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจกรรมที่จะร่วมกันทำของเครือข่ายและระหว่างเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ซึ่งดำเนินการประชุมโดยว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกานต์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะ